Twinning.org
CCRE
header-image

Όρκος αδελφοποίησης

Παρ’ όλο που από νομικής πλευράς δεν είναι δεσμευτική, η υπογραφή ενός επίσημου «όρκου» ή μιας συμφωνίας αδελφοποίησης διευκολύνει τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Η μορφή και το περιεχόμενό της δεν είναι σταθερά και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με το είδος της συνεργασίας που δημιουργείται και με βάση τις επιθυμίες των πόλεων-εταίρων.

Είτε ονομάζεται όρκος αδελφοποίησης, χάρτης ή σύμβαση αδελφοποίησης, είτε συνεργασία ή σύμφωνο φιλίας, πρέπει να υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης ή της τοπικής κυβέρνησης, προκειμένου να συζητηθεί η επικύρωση της αδελφοποίησης με την πόλη-εταίρο. Στη συνέχεια, ο όρκος αδελφοποίησης υπογράφεται στο πλαίσιο επίσημης δημόσιας συνεδρίασης και συνήθως διαβάζεται δυνατά στους παρευρισκομένους. Οι πόλεις που υπογράφουν αναλαμβάνουν μια από κοινού δέσμευση, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί νομική υποχρέωση, ενώ δεν υπάρχει δικαίωμα άσκησης ένδικης προσφυγής σε περίπτωση που προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα στο μέλλον. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, μια πόλη μπορεί ανά πάσα στιγμή να θέσει τέλος στη συνεργασία κατόπιν συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου που ακυρώνει την επικύρωση της αδελφοποίησης.

Ακολουθεί ένα υπόδειγμα του όρκου αδελφοποίησης, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές χώρες:

Οι……………………………………(όνομα) και……………………………....…… (όνομα), Δήμαρχοι της ……………………………………… (χώρα) και της ………………………………… (χώρα)

Ελεύθερα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας,

Πεπεισμένοι ότι ενεργούμε για λογαριασμό των ειλικρινών επιθυμιών και των πραγματικών αναγκών των πληθυσμών μας,

Γνωρίζοντας ότι οι πολιτισμοί και οι λαοί κατάγονται από τις ελεύθερες τοπικές κοινότητες των προγόνων μας, ότι το πνεύμα της ελευθερίας διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην ελευθερία την οποία κέρδισαν και αργότερα, στις τοπικές αυτοδιοικήσεις που κατάφεραν να θεμελιώσουν,

Θεωρώντας ότι η ιστορία θα συνεχιστεί σε ένα διευρυμένο κόσμο, αλλά ότι ο κόσμος αυτός θα είναι πραγματικά ανθρώπινος μόνο όταν οι άνθρωποι ζουν σε ελεύθερες πόλεις,

Πεπεισμένοι για την ανάγκη σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας,

Επικυρώνοντας την αρχή μας για σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την οποία θεωρούμε απαράβατη και αναφαίρετη,

Αναγνωρίζοντας ότι η αυξανόμενη ανεξαρτησία των διαφόρων εθνικών κοινωνιών επιβάλλει μια διεθνή, παγκόσμια δημοκρατική τάξη, η οποία αποτελεί τη βάση για ουσιαστική ειρήνη

Πεπεισμένοι ότι οι δεσμοί που ενώνουν τις πόλεις της ηπείρου μας αποτελούν ένα θεμελιώδες στοιχείο για την πορεία προς την ανάπτυξη της συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και προωθούν έτσι μια ανθρώπινη Ευρώπη

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΡΚΟ

Με βάση τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των χωρών μας,

Να διατηρούμε τους μόνιμους δεσμούς μεταξύ των κυβερνήσεων των δήμων μας, προκειμένου να προωθούμε το διάλογο, να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας και να εκτελούμε όλες τις από κοινού δραστηριότητες, οι οποίες ενδέχεται να προάγουν την αμοιβαία βελτίωση σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας,

Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τις ανταλλαγές μεταξύ των συμπολιτών μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε, μέσω της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και αποτελεσματικής συνεργασίας, το αληθινό πνεύμα της ευρωπαϊκής αδελφοσύνης για την κοινή, πλέον, πορεία μας,

Να ενεργούμε με βάση τους κανόνες της φιλοξενίας, σεβόμενοι τις διαφορές μας, σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης,

Να εγγυόμαστε σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα συμμετοχής στις ανταλλαγές μεταξύ των κοινοτήτων μας, χωρίς κανενός είδους διάκριση,

Να προάγουμε τις παγκόσμιες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και το κράτος δικαίου, μέσω των ανταλλαγών και της συνεργασίας μας,

Να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, στην υποστήριξη της επιτυχίας αυτής της σημαντικής δέσμευσης για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία που συνίσταται:

στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Τόπος ………………………. Ημερομηνία …………………………