Twinning.org
CCRE
header-image

Kümme edutegurit

Sõprusomavalitsuste koostöö pole asi, mida saab kiirkorras käima lükata; see tuleb põhjalikult ette valmistada. Selleks, et saaksite kõiki aspekte arvestada, toome ära mõningad näpunäited, mis aitavad sõprussidemete arendamisel edu saavutada.

1. edutegur: Leidke õige(d) partner(id)

Esimeseks sammuks on ilmselt kõige õigemate partnerite leidmine! Iga koostöösuhe on unikaalne, enamikel juhtudel peaks sõprusomavalitsus teile mitmete tegurite poolest sarnanema. Selleks võib olla elanike arv, geograafiline asukoht, majandustegevuse iseloom, ajaloolised sidemed teiste kogukondadega, sotsiaalsfääri või keskkonda puudutavad peamised küsimused ... Te peaksite leidma aega, et saaksite koos potentsiaalse sõpruslinna/-omavalitsuse esindajatega asja arutada ja veenduda, et saate uuest koostöösuhtest ühtmoodi aru ning et püüdlete ühesuguste eesmärkide poole.

2. edutegur: Kaasake koostöösse elanikud ning kogukond tervikuna

Sõpruskoostööd pole võimalik teha elanikkonda aktiivselt kaasamata. Projektide peamisteks elluviijateks võivad sageli olla kogukonna valitud esindajad ja omavalitsustöötajad, kuid nad ei tohiks olla ainukesed inimesed, keda kaasatakse. Sõpruskoostöös peaksid osalema koolid, spordiklubid, huviringide liikmed, eakate organisatsioonid ning muud kogukondlikud ühendused. Et kodanikud tunneksid, et nad on protsessi kaasatud, peaks iga kodanik sõpruskoostööst informeeritud olema. Näiteks võib linna-/vallavalitsuse ukse juurde riputada plakateid, sõpruskoostööd võiks kajastada kohalikes uudiskirjades ja veebilehel. Infot sõprusomavalitsuste koostöö tulemuste ja kasu kohta tuleks levitada elanike hulgas laiemalt, eriti informeerida meediat, et inimestel oleks sõpruskoostööst selge ülevaade.

3. edutegur: Kajastage sõprussuhteid Euroopa koostöö valguses

Euroopa Liidus peaks omavalitsuste efektiivne koostöö aitama tugevdada Euroopa kodakondsust, tehes seda kodanikevaheliste sidemete loomise, Euroopa ühtsuse tugevdamise ning Euroopa ühisidentiteedi kujundamise kaudu. Andes inimestele võimaluse kogeda, kuidas inimesed mujal oma igapäevaelu elavad, arutleda ja diskuteerida päevakajaliste küsimuste üle ning avastada uusi kultuure ning keeli, mida teises riigis räägitakse, aitame sõpruskoostööd tegevate omavalitsuste kodanikel mõista, et nad kuuluvad omaksvõetud väärtuste ühisruumi.

4. edutegur: Määratlege ühised eesmärgid

Mida me sõpruskoostööga saavutada tahame? See peaks olema esimene küsimus, kui sõprussidemetesse astume. Teie ning teie partner peaksid koos kindlaks määrama ühised eesmärgid ja tegevused, mida hakkate ellu viima ning võimalusel juba päris alguses kokku leppima, mis ajaks ettevõtmisele hinnang anda. Kui seda ei tehta, võib sõprussuhe nurjuda arusaamatuste ja vääritimõistmiste tõttu. Kasulik on aeg-ajalt eesmärgid ja tegevused kriitilise pilguga läbi vaadata veendumaks, et sõpruskoostöö prioriteetidest hoitakse ühtmoodi kinni.

5. edutegur: Looge tugistruktuur

Aja jooksul võib entusiasm partnerite koostöös jahtuda. Väike, kuid aktiivselt tegutsev töörühm mõlemas sõprusomavalitsuses aitab sidemeid säilitada, uute projektide kaudu suhteid tugevdada, rahastusallikaid leida ...Sõpruskoostöö niisugune sisemine ”mootor” võib tegutseda kas mingi juhtkomitee või omavalitsuselt heakskiidu saanud ühenduse vormis, ta teeb koostööd omavalitsusega ning teiste ühendustega ning ka sõprusomavalitsusega.

6. edutegur: Tehke koostööd koolide ja noortega

Viise, kuidas koole sõpruskoostöösse kaasata, on mitmeid. Õpilaste ja üliõpilaste vahetus on sageli sõprussidemete kõige efektiivsemaks osaks ning see tekitab huvi õppida keelt, mida partneri riigis räägitakse. Niisuguste tegevuste kaudu saab sageli kaasata suurt osa elanikkonnast, kuna oma olemuselt löövad siin kaasa lapsevanemad, õpetajad ja kooli personal, üliõpilaste ühendused jne.

Veel üheks mooduseks on ühendada sõpruskoostöö ja e-partnerlus (e-Twinning), Euroopa Liidu e-õppe programm, millega edendatakse Euroopa koolide internetipõhist koostööd. Programm pakub koolidele tuge, vahendeid ja teenuseid, mis võimaldavad luua kergesti lühi- või pikaajalisi partnerlusi mis tahes aine valdkonnas.

7. edutegur: Tegelge peamiste päevakajaliste küsimustega

Sõpruskoostöö kaudu elluviidavad tegevused võivad aidata kodanikel orienteeruda Euroopa päevakajalistes küsimustes; see puudutab eriti noori. Niisugused küsimused võivad hõlmata keskkonda, Euroopa tulevikku, inimõigusi, rahupüüdlusi või sotsiaalset kaasatust .. aga ka jalgpalli või teisi spordialasid!

8. edutegur: Kavandage jätkusuutlikke sidemeid

Hästitoimiv sõpruskoostöö peaks vastu pidama aja katsumustele ning ta ei peaks peegeldama üksnes volikogu hetkemeeleolusid. Tugevad sõprussidemed ning tõeline solidaarsus sõprusomavalitsuste kodanike vahel vajavad küpsemiseks aega. Ainult juhul, kui sidemed on aastate jooksul karastunud, saab üks omavalitsus toetuda teisele, näiteks õnnetuste ja katastroofide korral.

9. edutegur: Vaadake tulevikku ning looge pinnas uuteks vahetusprogrammideks

Sõpruskoostööga saab kujundada ideaalse keskkonna uute koostöövormide arendamiseks. Kogemuste vahetamine ning spetsiifilisi küsimusi puudutavad ühisarutelud aitavad kaasa lahenduste leidmisele ja asjade paremaks muutmisele.

10. edutegur: Koostage eelarve ja jälgige rahade kasutamist

Ning lõpuks on tähtis ka rahadel silm peal hoida. Igasugune riikidevaheline partnerlus nõuab finantse, kui hoolikalt ka partnerlusega seotud üritusi ei kavandata ja korraldata.

Kasuks tuleb see, kui kohalikud omavalitsused saavad koostöö jaoks teha aastase eelarve, isegi kui tegemist on suhteliselt väikese rahasummaga koostöö käigushoidmiseks. Kohalikud sõpruskoostööga seotud ühendused on sageli oskuslikud rahaküsijad – mis juba iseenesest toob kasu kohaliku kogukonna arengule.

Sõpruskoostöö rahastamise kohta leiate rohkem teavet rahalise toetuse osas, eriti mis puudutab Euroopa Liidu rahastamisallikaid.