Twinning.org
CCRE
header-image

Miten onnistua

Ystävyyskuntatoimintaa ei kannata aloittaa hetken mielijohteesta, vaan se vaatii huolellista valmistautumista. Olemme keränneet seuraavaan vinkkejä onnistuneen ystävyyskuntasuhteen luomiseksi:

1. Etsi oikea(t) kumppani(t)

Lienee itsestään selvää, että ensin on löydettävä oikea(t) kumppani(t). Jokainen ystävyyskuntasuhde on ainutlaatuinen, yleensä kuitenkin ystävyyskuntien kannattaisi olla samankaltaisia esim. seuraavien tekijöiden suhteen: asukasmäärä, maantieteellinen sijainti, taloudellinen toiminta, historialliset siteet muihin yhteisöihin, tärkeimmät sosiaaliset ja ympäristökysymykset. On hyödyllistä tavata mahdollisen kumppanuuskunnan edustajia kaikessa rauhassa ja varmistaa, että kaikkien osapuolten välillä vallitsee yhteisymmärrys tulevasta suhteesta ja sen tavoitteista.

2. Pyri saamaan asukkaat ja koko yhteisö mukaan

Ystävyyskuntatoiminta ei ole mahdollista ilman asukkaiden aktiivista osallistumista. Luottamushenkilöt ja virkamiehet ovat usein hankkeiden alkuunpanijoita, mutta muidenkin ihmisten pitäisi olla mukana. On tärkeää saada toimintaan mukaan kouluja, urheiluseuroja, vapaa-ajan harrastusryhmiä, ikäihmisten järjestöjä ja muita paikallisia yhdistyksiä. Samalla ystävyyskuntatoiminnan tulee olla näkyvää, jotta kaikki asukkaat kokisivat olevansa osa sitä. Näkyvyyttä lisää esim. ilmoitusten esillepano kaupungintalon aulassa, ystävyyskuntatoiminnasta voidaan myös julkaista uutisia paikallislehdissä ja kunnan verkkosivuilla. Jotta toiminnasta välittyy oikea kuva, on tärkeää kertoa sen vaikutuksista ja eduista suuremmalle yleisölle, erityisesti viestimille.

3. Muista eurooppalainen näkökulma

Euroopan unionissa hyvän ystävyyskuntasuhteen pitäisi auttaa lujittamaan unionin aktiivista kansalaisuutta luomalla yhteyksiä asukkaiden välillä, edistämällä Euroopan yhtenäisyyttä ja auttamalla muodostamaan eurooppalaista identiteettiä. Ystävyyskuntatoiminnan kautta ihmiset pääsevät osallistumaan muiden Euroopan maiden kansalaisten arkeen, keskustelemaan päivänpolttavista asioista ja tutustumaan uusiin kulttuureihin ja kumppanimaissa puhuttuihin kieliin. Tämä auttaa ihmisiä ymmärtämään, että he ovat osa isompaa yhteisöä, jossa ihmisillä on samanlaisia arvoja.

4. Määrittele yhteiset tavoitteet

Mitä toivomme ystävyyskuntasuhteelta? Tämän tulisi olla ensimmäinen kysymys ystävyyskuntasuhdetta muodostettaessa. Kumppanien tulisi yhdessä määritellä selkeät tavoitteet ja toimintamuodot sekä mahdollisuuksien mukaan sopia alusta alkaen päivämäärät, joihin mennessä hanketta voidaan arvioida. Jos näin ei toimita, ystävyyskuntasuhde saattaa hyvinkin kaatua väärinkäsityksiin. On hyödyllistä silloin tällöin arvioida uudelleen tavoitteita ja toimintaa ja näin varmistaa, että kaikilla osapuolilla on sama arvojärjestys ystävyyskuntatoiminnan suhteen.

5. Luo tukijärjestelmä

Ajan myötä alkuinnostus saattaa hiipua. Pieni mutta aktiivinen ryhmä jokaisesta kumppanuuskaupungista voi auttaa ylläpitämään yhteyksiä, kehittämään kumppanuutta uusien hankkeiden kautta, hankkimaan rahoitusta jne. Suhteen ”moottorina” voi toimia eräänlainen ohjausryhmä tai kunnan valtuuttama yhdistys, joka toimii yhteistyössä kaupungin ja sen muiden yhdistysten sekä kumppanuuskaupungin kanssa.

6. Tee yhteistyötä koulujen ja nuorison kanssa

Koulu voidaan ottaa toimintaan mukaan monella eri tavalla. Oppilas- ja opiskelijavaihdot ovat usein ystävyyskuntatoiminnan kohokohtia ja voivat auttaa herättämään kiinnostusta oppia kumppanuusmaan kieltä. Tällaisella toiminnalla on taipumus innostaa mukaan suuren osan kuntalaisista, koska luonnollisesti siihen osallistuu myös vanhempia, opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa, oppilasyhdistyksiä jne.

Toinen tapa on yhdistää ystävyyskuntatoiminta Internet-pohjaisen ystävyyskoulutoiminnan (e-Twinning) kanssa. Se on osa Euroopan unionin e-Learning-ohjelmaa, joka edistää eurooppalaisten koulujen yhteistyötä Internetin kautta. Ohjelma tarjoaa tukea, työkaluja ja palveluja, joiden avulla koulut voivat helposti muodostaa lyhyitä tai pidempiaikaisia kumppanuuksia minkä hyvänsä aihealueen tiimoilta.

7. Käsittele ajankohtaisia asioita

Ystävyyskuntasuhteen kautta käynnistetty toiminta voi auttaa asukkaita, erityisesti nuoria, tutustumaan asioihin, jotka ovat tärkeitä ja ajankohtaisia Euroopassa. Ajankohtaiset kysymykset voivat liittyä ympäristöön, Euroopan tulevaisuuteen, ihmisoikeuksiin, rauhaan tai sosiaaliseen osallisuuteen ... tai vaikkapa jalkapalloon ja muuhun urheiluun!

8. Suunnittele kestävä suhde

Hyvä ystävyyskuntasuhde kestää aikaa sen sijaan että heijastaisi yksinomaan kaupungin/kunnan senhetkistä poliittista ilmapiiriä. Kestävä ystävyys ja eri kaupunkien asukkaiden todelliset solidaarisuuden siteet tarvitsevat aikaa vahvistuakseen. Vain pitkäjänteisen työn kautta kaupungit voivat oppia luottamaan toisiinsa esimerkiksi suuronnettomuuden sattuessa.

9. Katso tulevaisuuteen ja rakenna perusta uusille yhteistyön muodoille

Ystävyyskuntasuhde voi luoda ihanteellisen ympäristön uusien yhteistyötekniikoiden luomiselle. Kokemusten vaihto sekä yhteinen asioiden pohtiminen voi auttaa löytämään ratkaisuja tai tuomaan parannuksia.

10. Laadi budjetti ja huolehti taloudesta

Luettelomme viimeisenä, mutta sitäkin tärkeämpänä kohtana on talous. Mistä tahansa valtion rajat ylittävästä kumppanuudesta aiheutuu kuluja, vaikka toimintaa suunnittelisi ja järjestäisi kuinka huolellisesti hyvänsä.

On hyvä, jos kunnat voivat myöntää toiminnalle vuosittaisen budjetin, vaikkakin vaatimattoman, toiminnan jatkumisen takaamiseksi. Paikalliset ystävyyskuntayhdistykset ovat usein hyvin aktiivisia varojenkerääjiä. Tämä itsessään voi tuoda etua kotiyhteisölle.

Lisätietoja ystävyyskuntatoiminnan rahoittamisesta, erityisesti Euroopan Unionin myöntämästä rahoituksesta, löytyy kohdasta taloudellinen tuki.