Twinning.org
CCRE
header-image

Десет клучеви до успехот

Збратимувањето не е нешто кое може да се импровизира, мора да се подготви внимателно. Да ви помогнеме да ги покриете сите основи, тука ви прикажуваме неколку совети за да ви помогнеме за да стане успешно вашето збратимување:

Прв клуч: Најдете вистински партнер (и)

Наоѓањето на вистински партнер секако е првиот чекор! Секое збратимување е ункатно, иако во повеќето случаи вистинскиот збратимувачки партнер треба да е сличен на вас по бројот на сличности. Тоа може да биде бројот на жители, географски локации, економски активности, историски врски со други заедници, главани социјални или еколошки проблеми... Треба да потрошите време со претставниците на вашиот избран град партнер, за да бидете сигурни дека секој од вас има исто разбирање и аспирации за нова врска.

Втор клуч: Вклучувајте ги граѓаните и целата заедница

Не може да постои збратимување без активно учество на жителите. Избраните претставници и државни службеници можат често да бидат главни во проектите, но не треба да се единствените кои се вклучени. Училиштата, спортските клубови, рекреативните групи, организации за постарите граѓани, и други локални народни асоцијации сите треба да бидат вклучени. Едновремено, збратимувањето треба да биде видливо за секој граѓанин заради чувството на вклученост. На празнаците може да бидат ставени на влезот во градскиот хол, во вашиот локален билтен, а на интернет страницата може да се дадат вести за збратимувањето. Важно е да се пренесуваат влијанијата и придобивките од збратимувањето до пошироката публика, а особено до медиумите, за да се создаде точна слика за вашето збратимување.

Трет клуч: Содржи eвропска димензија

Во ЕУ, добра збратимувачка врска треба активно да помогне во зацврстување на европското граѓанство, создавајќи врски меѓу граѓаните, помагајќи ја пормоцијата на Европската унија, и помагајќи и помага да измислува Европски Идентитет. Оставајќи ги луѓето да го искусат секојдневниот живот на другите, да се дебатира и дискутира за важни проблеми на денешницата и да се откријат новите култури и јазици на нивните партнери, збратимувањето им помага граѓаните да разберат дека припаѓаат на една од заедниците на вредности.

Четврт клуч: Дефинирајте заеднички основи

Што сакаме од ова збратимување? Ова треба да биде првото прашање кога ќе биде воспоставена врската на збратимување. Вие и вашиот партнер треба заедно да ги дефинирате предметот и типовите на активности и кога ќе биде можно сложувајте се за почетокот на датумите према кои и проценката од проектот може да биде утврдена. Ако ова не е сторено, збратимувањето може да доживее пад, поради недоразбирање и неперцепција. Корисно е да се преиспитуваат предметот и акциите одвреме навреме, да се биде сигурен дека сите вие сте посветени на исти приоритети за збратимување.

5-ти клуч: Создавај структурна подршка

Редовно, енергијата зад лидерството се ослабува. Мала но активна екипа, во секоја од збратимените градови, моҗе да одрҗува врски, развој на партнерство до нови проекти, бара финансирање... Овој збратимен мотор моҗе да биде на управниот одбор за збратимување, или заедница акредитирана од општината која работи во соработка со градот и со другите асоцијации, исто како и партнер градот.

6-ти клуч: Работа со училишта и млади

Има многу начини за вклучување на вашето училиште во збратимувањето. Размена на ученици и студенти е честа појава на високите бодови на партнерството, и моҗе да помага за да стимулира интерес во учењето на некој јазик на дрҗавата партнер. Овие мерки имаат намера да го вклучат мнозинскиот дел җители откако, по својата природа, тие вклучуват и родители, наставници и училишниот персонал, студентски асоцијации итн.

Друг начин е збратимувањето да се врзе и со eлектронско збратимување, програмата за ЕУ за електронско учење што поттикнува соработка во Европа преку Интернет. Тоа овозмоҗува поддршка, алатки и останати услуги за да ја олеснат за училиштето за кратко или долго партнерството во некоја друга област.

7-ми клуч: Адресирај ги главните прашања за нашиот ден

Активностите кои се развиваат преку алаткиве за збратимување моҗат да им помагаат на граѓаните да бидат свесни за актуелните европски прашања; ова посебно е важно за младите. Овие прашања моҗат да се однесуваат за җивотната средина, за иднината на Европа, човековите права, слободата, или општественото вклучување...или дури и во фудбал или друг спорт!

8-ми клуч: Планирај одрҗлив однос

Добрата врска на збратимување треба да биде способна да го издрҗи тестот на времето, а не само да рефлектира преовладувачко дневно располоҗение во советот на градот. За силни пријателства и вистински врски на солидарност меѓу граѓаните на различни градови треба време за да растат. Само со упорност еден град моҗе да смета на другиот, на пример во случај на непогода.

9-ти клуч: Гледај во иднина и гради база на нови размени

Збратимувана врска моҗе да создаде идеална средина за развој на нови технологии. Размена на искуство по специфични прашања моҗе да помогне да се најде решение или да донесе подобрувања.

10-ти клуч: Развивај буџет и погриҗи се за финансиите

Последено но не за крај, води сметка за финансиите! Некое меѓудрҗавно партнерство е приврзан да троши пари, секако со внимание настаните на партнерството да се испланирани и организирани.

Тоа помага ако локалните власти моҗат да распределуваат годишен буџет, иако тоа не е голем износ, да се задрҗи моментумот. Локалните збратимени асоцијации почесто се многу активни во локалните фондови – кој што моҗе да донесува придобивки во заедницата.

Вие моҗете да најдете повеќе информации за тоа како моҗе да се најде решение за збратимување и финансиска поддршка, особено во односите за финансирање од Европската унија.