Twinning.org
CCRE
header-image

Dziesięć kroków do sukcesu

Współpraca partnerska musi opierać się na starannie przygotowanym scenariuszu. Poniżej zamieszczamy kilka praktycznych wskazówek, które sprawią, że partnerstwo osiągnie sukces:

Krok pierwszy: Znajdź odpowiedniego partnera (partnerów)

Znalezienie odpowiedniego partnera to oczywiście pierwszy krok. Każde partnerstwo jest wyjątkowe, jednak w większości przypadków partnerzy dobierają się na zasadzie podobieństw. Może to być podobna liczba mieszkańców, położenie, gospodarka, historia, sprawy społeczne czy ochrona środowiska... Dobrze jest spędzić trochę czasu z przedstawicielami przyszłego partnera, aby przekonać się czy wizja współpracy jest podobna.

Krok drugi: Zaangażuj mieszkańców i całą społeczność lokalną

Nie można mówić o współpracy partnerskiej bez aktywnego udziału mieszkańców. Władze lokalne czy urzędnicy mogą być siłą napędową wielu projektów, ale nie powinni być jedynymi uczestnikami współpracy. Szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne, lokalne stowarzyszenia – te wszystkie grupy należy angażować. Jednocześnie należy zadbać o to, aby mieszkańcy jak najwięcej wiedzieli o prowadzonej współpracy, na przykład zadbać o tablice informacyjne przy wjeździe do miasta, informacje w lokalnej prasie. Informowanie szerokiej społeczności i mediów o oddziaływaniu i korzyściach płynących ze współpracy pomaga w tworzeniu dobrego wizerunku.

Krok trzeci: Pamiętaj o wymiarze europejskim

W Unii Europejskiej dobre partnerstwo powinno pomóc we wzmocnieniu aktywnego obywatelstwa europejskiego poprzez kontakty między ludźmi, promowanie jedności europejskiej i tożsamości europejskiej. Umożliwienie ludziom obserwacji codziennego życia innych , debaty, dyskusje, poznawanie nowych kultur, pomagają w zrozumieniu, że wszyscy należymy do jednej wspólnoty wartości.

Krok czwarty: Określ wspólne cele

Co chcemy osiągnąć poprzez współpracę partnerską? To pytanie powinniśmy sobie zadać na początku. Ustalenie wspólnych celów i działań oraz terminów ich wdrażania bardzo ułatwia późniejsze kontakty. Brak takich założeń powoduje często nieporozumienia i może doprowadzić do zakończenia współpracy. Warto od czasu do czasu przedyskutować ponownie swoje początkowe ustalenia i sprawdzić czy nadal mamy wspólne priorytety.

Krok piąty: Zadbaj o dobry zespół prowadzący współpracę

Z czasem energia poświęcana na współpracę może się zmniejszyć. Niewielki, ale aktywny zespół ludzi może pomóc prowadzić współpracę, realizować nowe projekty i szukać źródeł finansowania. Może to być np. komitet ds. współpracy partnerskiej czy stowarzyszenie utworzone we współpracy z samorządem lokalnym, które działa w jego imieniu.

Krok szósty: Współpracuj ze szkołami i młodzieżą

Istnieje wiele sposobów angażowania szkół we współpracę. Wymiany międzyszkolne są częstym elementem partnerstwa i mogą mobilizować czy zachęcać do nauki języka partnera. Tego typu działania włączają we współpracę wielu ludzi, nie tylko młodzież ale też ich rodziców, nauczycieli czy stowarzyszenia lokalne.

Innym sposobem jest włączenie się w program eLearning, który promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem internetu.

Krok siódmy: uwzględniaj aktualne tematy

Działania związane z partnerstwem mogą pomóc obywatelom w zapoznaniu się z aktualnymi sprawami europejskimi, tak często dzieje się w przypadku młodych ludzi. Większa świadomość europejska może prowadzić do większego zainteresowania sprawami ochrony środowiska, przyszłością Europy, prawami człowieka czy nawet... piłką nożną.

Krok ósmy: Pamiętaj o zrównoważonych relacjach

Dobre partnerstwo musi przetrwać próbę czasu. Prawdziwe przyjaźnie, zaufanie i relacje między ludźmi rodzą się z czasem.

Krok dziewiąty: Patrz w przyszłość i twórz bazę dla nowych wymian

Partnerstwo może przyczynić się do rozwoju nowych form współpracy.

Krok dziesiąty: Zaplanuj budżet i szukaj możliwości dodatkowego finansowania

Pamiętaj o finansach! Każda współpraca, a zwłaszcza międzynarodowa, wymaga pewnych nakładów finansowych.

Warto o tym pamiętać przy tworzeniu i uchwalaniu budżetów samorządów. Lokalne stowarzyszenia zajmujące się współpracą często są bardzo aktywne w pozyskiwaniu funduszy.

Więcej informacji na temat finansowania współpracy partnerskiej znajduje się w dziale wsparcie finansowe.