Twinning.org
CCRE
header-image

Način učešća

Evropski program bratimljenja kao deo programa ‘Evropa za građane’ podržava aktivnosti zbratimljenih gradova obezbeđujući finansijsku podršku za sledeće:

  • Mera 1: Skupovi građana zbratimljenih gradova i umrežavanje zbratimljenih gradova
  • Mera 2 : Projekti građana i mere pružanja podrške

Za podnošenje predloga, potrebno je ispoštovati kalendar kojim su utvrđeni različiti rokovi u skladu sa vrstom aktivnosti. Budite oprezni – rok za podnošenje pedloga potrebno je da, često i po nekoliko meseci, prethodi datumu održavanja predviđenog dešavanja!

Kada utvrdite rok za podnošenje predloga i upoznate se sa pravilima i uslovima koje treba da ispoštujete, posetite sajt Izvršne agencije kako biste preuzeli formular za podnošenje predloga koji je potrebno popuniti, i upoznali se sa odgovarajućim dokumentima koje je, takođe, potrebno da dostavite.

Imajte u vidu da, kako bi se proceduru donošenja odluke o podnesenom predlogu ubrzala, Izvršna komisija poziva podnosioce predloga da popune i dostave elektronsku prijavu pravovremeno.

Imajte, takođe, u vidu da Evropska komisija finansijski podržava projekte po principu kofinansiranja, tj. podnosilac predloga je u obavezi da obezbedi sredstva u određenom iznosu za kofinansiranje predviđenih aktivnsoti. Ovo je uobičajeni postupak kada je reč o projektima koje pokreće Evropska komisija i primenjivaće se na sve druge ativnosti osim skupova građana.