Twinning.org
CCRE
header-image

Unapred utvrđena visina granta za skupove građana

Evropska komisija i Izvršna agencija usaglasile su se po pitanju jednostavnijeg sistema dodeljivanja donacija za skupove građana zbratimljenih gradova. Ove donacije predstavljaju unapred utvrđene visine učešća u troškovima organizacije grada domaćina (smeštaj, hrana, lokalni prevoz, iznajmljivanje konferencijskog prostora itd.), kao i putne troškove pozvane delegacije. Iako su ove utvrđene donacije namenjene samo kofinansirnaju troškova (tj. ne pokrivaju 100%), one se ne odnose neposredno na konkretan nastali trošak, koji , stoga, ne mora biti ni posebno obračunavan niti pravdan.

Kalkulacija donacije obavljaće se na sledeći način:

  • Grant za organizacione troškove obračunava se tako što se pomnoži broj učesnika iz pozvane jedinice lokalne samouprave sa brojem dana trajanja skupa i sa dnevnim naknadama države domaćina. Dnevne naknade za različite države priključene su formularu za podnošenje prijave.
  • Grant za putne troškove obračunava se po svakoj pozvanoj delegaciji i to tako što se broj učesnika pomnoži sa brojem pređenih kilometara i sa jednakim iznosom po kilometru za svakog učesnika.

Za više detalja pogledajte programski vodič.

Iznos utvrđenih iznosa grantova za održavanje ma kog dešavanja ne može preći maksimum naznačen u programskom vodiču (a koji se može menjati iz godine u godinu).