Twinning.org
CCRE
header-image

Rychlý přehled

„Partnerská spolupráce měst znamená, že se dvě komunity spojí, aby pořádaly akce s evropskou perspektivou a s cílem řešit své problémy a vytvářet mezi sebou stále pevnější vazby přátelství.“

To byla definice partnerské spolupráce, kterou před mnoha lety, po 2. světové válce, vyslovil Jean Bareth, jeden ze zakladatelů Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Tím identifikoval hlavní hodnoty, které partnerská spolupráce představuje: přátelství, spolupráci a vzájemnou informovanost mezi národy Evropy. (Je jedna věc, kterou je zde nutné aktualizovat – partnerská spolupráce se dnes často týká více než jen dvou partnerů).

Partnerská spolupráce je výrazem evropské jednoty a identity budované od základů. Je to pravděpodobně nejviditelnější forma evropské spolupráce – o tom, že se tisíce měst a vesnic k partnerství s jinou partnerskou komunitou hrdě hlásí se dovíte už při vstupu na jejich území.

Partnerská spolupráce je často velice flexibilní nástroj. Může existovat mezi malými vesnicemi, městy, okresy, velkými městy… Může se soustředit na celou řadu témat a zahrnovat širokou škálu aktérů ze dvou nebo více spřátelených komunit.

Dobré partnerství může komunitě a obci přinést mnoho výhod. Tím, že spojuje lidi z různých částí Evropy, dává příležitost sdílet problémy, vyměňovat si názory a pochopit rozdílné náhledy na jakékoli společné záležitosti nebo oblasti zájmu.

Může pomoci mladým lidem se seznámit se svými vrstevníky z jiné země a získat tak sebejistotu. Může pomoci každému pochopit, co Evropa v dnešním světě je a znamená, nebo kam nás může vést budoucnost.

U partnerské spolupráce měst existuje mnoho příkladů dobré praxe na různé téma – umění a kultura, mládež, občanství, udržitelný rozvoj, komunální veřejné služby, komunální hospodářský rozvoj, sociální začleňování, solidarita ...

Partnerská spolupráce představuje dlouhodobý závazek partnerů; nejde o krátkodobé projektové partnerství. Vždy by měla přežít změny politického vedení a krátkodobé potíže jednoho nebo druhého partnera a partneři by se v případě potřeby měli podporovat (např. pokud dojde k velkým záplavám). Aby byla partnerská spolupráce dlouhodobým závazkem, je důležité se pravidelnou péčí o partnerství starat. Ta zajistí, že partnerství splní potřeby současnosti a bude stále svěží a dynamické.

Aby však byla partnerská spolupráce úspěšná, je také stejně důležitý vzájemný duální závazek místních samospráv a občanů. Ve stručnosti – nemůže existovat partnerská spolupráce bez aktivní účasti občanů! Tato duálnost často vyžaduje vytvoření výboru pro partnerství měst, který spojí úředníky obce s občany.