Twinning.org
CCRE
header-image

Īss pārskats

"Pašvaldību sadraudzība ir divu pašvaldību sadarbība, kuras šādi meklē iespēju darboties Eiropas līmenī, vēlas kopīgi risināt problēmas un veidot savā starpā ciešākas draudzības saites."

Šādi pašvaldību sadraudzību pirms daudziem gadiem definēja Žans Barets (Jean Bareth), viens no Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomes (CEMR) dibinātājiem pēc 2.Pasaules kara. Šādi viņš identificēja pašvaldību sadraudzības galvenās vērtības: draudzība, sadarbība un savstarpēja saprašanās starp Eiropas tautām. (Šeit jāmin vēl viena būtiska vērtība – mūsdienās pašvaldību sadraudzība ietver vairāk kā divus sadarbības partnerus.)

Pašvaldību sadraudzība ir Eiropas vienotības un identitātes izpausme vietējo iedzīvotāju līmenī. Tā iespējams ir redzamākā Eiropas sadarbības forma, kad tūkstošiem pilsētu un pagastu var ar lepnumu informēt savus viesus, ar kurām pašvaldībām tie sadarbojas.

Pašvaldību sadraudzība ir arī brīnišķīgi pielāgojams instruments. To var izmantot nelieli pagasti, pilsētas, novadi un lielās pilsētas. Sadraudzība var koncentrēties uz visdažādākajiem jautājumiem un iesaistīt plašu ieinteresēto loku no divām vai vairākām sadraudzības pašvaldībām.

Laba pašvaldību partnerība var sniegt daudz ieguvumu pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. Tuvinot cilvēkus no dažādām Eiropas daļām, tas sniedz iespēju kopīgi risināt problēmas, apmainīties ar viedokļiem un izprast dažādus uzskatus par jebkuru jautājumu, kurš interesē vai uztrauc sadraudzībā iesaistītās pašvaldības.

Tas var sniegt iespēju jauniem cilvēkiem sadarboties ar vienaudžiem no dažādām valstīm un iegūt pašapziņu. Tas var palīdzēt ikvienam labāk saprast, kas ir Eiropa šodienas pasaulē un kāda varētu būt mūsu nākotne.

Pašvaldību sadraudzībā ir daudz labās prakses piemēru, kas aptver plašu jautājumu loku – māksla un kultūra, jaunieši, iedzīvotāji, ilgspējīga attīstība, pašvaldību sniegtie pakalpojumi, vietējās ekonomikas attīstība, sociālā iekļaušana, solidaritāte...

Tā atspoguļo ilglaicīgu sadarbību starp pašvaldībām, ne tikai īslaicīgu sadarbību projektu ietvaros. Sadarbībai vajadzētu būt spējīgai pārdzīvot pārmaiņas politiskajā vadībā un īslaicīgus viena vai otra sadraudzības partnera sarežģījumus, kā arī pašvaldībām būtu jāatbalsta vienai otra nepieciešamības gadījumā, piemēram, lielu plūdu gadījumā. Tā kā tā ir ilglaicīga sadarbība, būtiski nodrošināt, ka partnerība tiek regulāri pārskatīta un saskan ar šodienas vajadzībām, saglabā aktualitāti un dinamiku.

Lai pašvaldību sadraudzība būtu sekmīga, būtiski, ka iesaistās gan pašvaldības, gan arī iedzīvotāji. Dažos vārdos: pašvaldību sadraudzība nevar īstenoties bez aktīvas iedzīvotāju iesaistīšanās. Sadarbības īstenošanai bieži nepieciešams izveidot sadraudzības komiteju, tuvinot pašvaldības amatpersonas un iedzīvotājus.