Twinning.org
CCRE
header-image

En kortfattad översikt

"Ett vänortssamarbete är när två samhällen skapar kontakt för att de på detta sätt vill agera utifrån ett europeiskt perspektiv och ta tag i sina problem och utveckla allt närmare vänskapsband sinsemellan".

Så definierades vänortssamarbetet för många år sedan av Jean Bareth som var en av grundarna av CEMR efter andra världskriget. På detta sätt identifierade han de grundläggande värden som vänortssamarbetet står för: vänskap, samarbete och ömsesidig medvetenhet mellan Europas folk.

Vänortssamarbetet är ett uttryck för europeisk enighet och identitet som kommer från gräsrotsnivå. Det är kanske den tydligaste formen av europeiskt samarbete, med tusentals städer och byar som stolt presenterar sina vänorter vid infarten till samhället.

Vänortssamarbete är också ett fantastiskt flexibelt instrument. Det kan vara mellan små byar, städer, län, storstäder… Det kan fokuseras på många olika frågor och det kan engagera ett stort antal aktörer från två eller flera vänorter.

Ett lyckat vänortssamarbete kan vara mycket givande för ett samhälle eller en kommun. När människor från olika delar av Europa möts på detta sätt får de möjlighet att dela problem, utbyta åsikter och förstå olika ståndpunkter som rör frågor där de har ett gemensamt intresse eller som de eventuellt har problem med.

Det kan ge ungdomar möjlighet att komma i kontakt med jämnåriga från ett annat land och få en ökad självkänsla. Det kan hjälpa alla att bättre förstå vad Europa är och innebär i världen av idag – och vart vi kan komma i framtiden.

Det finns många goda exempel på vänortssamarbeten inom många olika områden – konst och kultur, ungdomar, medborgarskap, hållbar utveckling, lokal samhällsservice, lokal ekonomisk utveckling, social delaktighet, solidaritet...

Det representerar ett långsiktigt åtagande mellan parterna, inte ett kortsiktigt projektbaserat partnerskap. Det ska alltid kunna överleva förändringar i politiskt ledarskap och kortfristiga svårigheter för endera parten och ge stöd i nödlägen, t ex kraftiga översvämningar. Och eftersom det är ett åtagande som ska vara länge, är det angeläget att se till att samarbetet omprövas regelbundet så att det verkligen motsvarar dagens behov och förblir fräscht och dynamiskt.

Lika viktigt är det att det krävs engagemang från både de lokala myndigheternas och medborgarnas sida för att vänortssamarbetena ska bli lyckade. Kort sagt: inget vänortssamarbete är möjligt om inte medborgarna deltar aktivt! På grund av den här dubbla prägeln måste man ofta organisera en kommitté för vänortssamarbetet där både lokala tjänstemän och medborgare deltar.