Twinning.org
CCRE
header-image

Přísaha o partnerské spolupráci

Podpis formální „přísahy“ nebo dohody o partnerské spolupráci napomáhá založení dlouhodobého, důvěrného vztahu. Její forma a obsah nejsou fixní a lze ji upravit na základě specifické povahy zakládaného partnerství a podle přání partnerských měst.

Ať už se jí říká přísaha, charta nebo dohoda o partnerské spolupráci, popřípadě smlouva o spolupráci nebo o přátelství, musí být předložena městu nebo místní samosprávné radě k diskuzi o podpisu partnerství s partnerským městem. Přísaha o partnerské spolupráci měst je následně podepsána na formálním veřejném slyšení a je veřejně nahlas přečtena všem přítomným. Města, která smlouvu podepsala, učiní společný závazek; nejedná se však o žádnou právní povinnost a i kdyby v budoucnu vyvstaly jakékoli problémy, nedojde k žádným právním postihům. A přestože se to stává zřídka, může obec také partnerství rozhodnutím městské rady, která zruší platnost ratifikace o partnerské spolupráci, kdykoli ukončit.

Zde je vzor přísahy o partnerské spolupráci, která se v mnoha zemích hojně používá:

My, ……………………………………… (jméno) a ……………………………………… (jméno),
starostové / primátoři ……………………………………… (země) a ………………………………… (země)

jako svobodně zvolení zástupci našich spoluobčanů,
jisti tím, že jednáme v zájmu upřímných přání a skutečných potřeb našeho obyvatelstva,
při vědomí toho, že naše civilizace a národy mají svůj původ v prastarých svobodných místních komunitách, že duch svobody byl poprvé doložen ve svobodě, kterou vybojovali, a poté v místních samosprávách, které se jim podařilo založit,
majíce za to, že historie bude pokračovat v širším světě, nicméně že tento svět bude skutečně lidštější pouze pokud budou žít muži a ženy svobodně ve svobodných městech, přesvědčeni o nutnosti respektovat princip subsidiarity,
stvrzujíce naše hodnoty založené na respektování lidských práv, která jsou, jak věříme, nedotknutelná a nezcizitelná,
uznávajíce, že rostoucí vzájemná závislost různých společností si vynucuje mezinárodní globální demokratický řád, základ skutečného míru,
přesvědčeni o tom, že vazby, které zavazují města našeho kontinentu, tvoří základní prvek na cestě k rozvíjejícímu se evropskému občanství, a tak podporují Evropu s lidskými rozměry,

DNES UZAVÍRÁME TUTO SLAVNOSTNÍ PŘÍSAHU

v souladu se vztahy vybudovanými mezi našimi dvěma zeměmi,
za účelem udržení stálých vazeb mezi samosprávami našich obcí, na pomoc dialogu, výměně zkušeností a realizaci všech společných aktivit, které mohou podpořit vzájemný pokrok ve všech oblastech, které spadají do našich kompetencí,
za účelem udržení a na podporu výměn mezi našimi spoluobčany tak, aby byl pro náš nynější společný osud pomocí většího vzájemného pochopení a účelné spolupráce zajištěn pravý duch evropského bratrství,
abychom dosáhli jednání, které je v souladu s pravidly pohostinnosti, s respektem k vzájemné různorodosti, v atmosféře důvěry a v duchu solidarity,
abychom umožnili všem lidem našich obcí, bez jakékoli formy diskriminace, účastnit se výměn,
na podporu univerzálních hodnot svobody, demokracie, rovnosti a právního řádu, a to prostřednictvím výměn a spolupráce,
s využitím všech prostředků, které máme k dispozici,
soustředíme své úsilí na podporu úspěchu tohoto důležitého slibu vedoucího k míru, úspěchu a prosperitě,
kterou je

EVROPSKÁ JEDNOTA.

V ……………………………… dne ……………………………