Twinning.org
CCRE
header-image

Tien sleutels tot succes

Een jumelage moet grondig voorbereid worden, daarbij ga je niet over één nacht ijs. Hier enkele tips die kunnen bijdragen tot een succesvolle jumelage:

1. Vind de juiste partner(s)

Het vinden van de juiste partner is uiteraard de eerste stap! Iedere jumelage is uniek, maar in de meeste gevallen gelijkt de juiste twinningpartner op jouw gemeente op verschillende vlakken. Dit kan gaan over het bevolkingsaantal, de geografische ligging, de economische activiteiten, de historische banden met andere gemeenten, de belangrijkste sociale of omgevingsaspecten…. Het is belangrijk tijd te nemen om samen te zitten met vertegenwoordigers van een mogelijke jumelagepartner en na te gaan of elkeen dezelfde verwachtingen en doelstellingen heeft voor de nieuwe band.

2. Betrek de burgers en de hele gemeenschap

Er kan geen jumelage zijn zonder de actieve inbreng van de inwoners. Verkozen vertegenwoordigers en ambtenaren kunnen vaak de drijvende kracht zijn achter projecten, maar zij mogen niet de enige betrokkenen zijn. Scholen, sportclubs, vrijetijdsverenigingen, ouderenorganisaties en andere plaatselijke verenigingen moeten een plaats krijgen. De jumelage moet tegelijk ook zichtbaar zijn voor elke burger zodat ook die zich betrokken kan voelen. Bijvoorbeeld, er kunnen borden geplaatst worden bij het gemeentehuis en de plaatselijke krant en website kunnen nieuws brengen over de jumelage. Het is belangrijk om de impact en de voordelen van de jumelage aan een breder publiek kenbaar te maken, in het bijzonder in de media, om een juist beeld over de jumelage te creëren.

3. Voeg een Europese dimensie toe

Binnen de Europese Unie zou een goede jumelage moeten helpen om actief Europees burgerschap te verstevigen, door banden te smeden tussen de burgers, door de Europese eenheid te stimuleren, door een Europese identiteit te creëren. Door mensen de kans te geven elkaars dagelijkse leven te ervaren, te praten en discussiëren over belangrijke onderwerpen van de dag, de cultuur en de taal van de partner te ontdekken, helpt twinning om mensen te laten inzien dat ze tot eenzelfde gemeenschap van waarden behoren.

4. Bepaal gemeenschappelijke doelstellingen

Wat willen wij van deze jumelage? Dat zou de eerste vraag moeten zijn bij het opzetten van een zusterband. Beide partners moeten samen duidelijke doelstellingen en soorten van activiteiten vooropstellen, en waar mogelijk al van bij de aanvang data vastleggen tegen wanneer een beoordeling van het project kan worden gemaakt. Als dit niet gebeurt, kan de jumelage falen door misverstanden of verkeerde verwachtingen. Het is nuttig om van tijd tot tijd de doelstellingen en activiteiten bij te stellen, om ervoor te zorgen dat iedereen achter dezelfde prioriteiten van de jumelage blijft staan.

5. Creëer een goede ondersteunende structuur

Na verloop van tijd kan de energie achter de jumelage verzwakken. Een klein maar actief team in elk van de partners kan ervoor zorgen dat de banden onderhouden worden, kan de zusterband verder ontwikkelen via nieuwe projecten, kan geldschieters zoeken… Deze jumelage "motor" kan een stuurgroep zijn voor de jumelage, of een vereniging die door de gemeente gemachtigd is en in samenwerking met de gemeente en de andere verenigingen werkt, alsook met de partner.

6. Werk met scholen en jongeren

Er zijn veel manieren om de scholen te betrekken bij de jumelage. Uitwisselingen van leerlingen en studenten zijn vaak één van de hoogtepunten van een partnerschap, en kunnen een stimulans zijn om de taal van het partnerland te leren kennen. Bij dit soort activiteiten wordt een groot deel van de bevolking betrokken, want automatisch hebben hierin ook ouders, leerkrachten en schoolpersoneel, studentenverenigingen en andere een plaats.

Een andere mogelijkheid is om jumelages en eTwinning te combineren, het eLearning programma van de Europese Unie dat de samenwerking van scholen in Europa stimuleert via het internet. Het programma voorziet steun, middelen en diensten om het eenvoudig te maken voor scholen om voor korte of lange termijn partnerschappen aan te gaan rond om het even welk onderwerp.

7. Behandel de huidige belangrijke onderwerpen

Jumelage activiteiten kunnen helpen om mensen bewust te maken van de huidige Europese zorgen: dit geldt vooral voor jongeren. Dit kan gaan over milieu, de toekomst van Europa, mensenrechten, vrede, sociale integratie... maar ook over voetbal of andere sporten!

8. Plan een duurzame relatie

Een goede jumelage moet de tand des tijd kunnen weerstaan, en niet enkel de heersende gezindheid van de dag in de gemeenteraad reflecteren. Sterke vriendschappen en echte banden van solidariteit tussen burgers van verschillende steden hebben tijd nodig om te groeien. Enkel door door te zetten over de jaren heen, kan de ene stad op de andere gaan rekenen, bijvoorbeeld in het geval van een ramp.

9. Kijk naar de toekomst en leg de basis voor nieuwe uitwisselingen

Een jumelage kan het ideale milieu creëren waarin nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen. Uitwisseling van ervaring en gezamenlijk nadenken over bepaalde onderwerpen kan leiden tot oplossingen of verbeteringen.

10. Stel een budget op en zorg voor financiële middelen

Tenslotte, zorg voor financiële middelen! Ieder transnationaal partnerschap kost geld, hoe voorzichtig de evenementen ook gepland en georganiseerd worden.

Het helpt wanneer de lokale overheid een jaarlijks budget voorziet, ook al is het niet veel, om ervoor te zorgen dat de werking kan blijven doorgaan. Jumelagecomités zijn vaak zeer actief in plaatselijke geldinzamelingen, wat op zich voordelen kan brengen voor de eigen gemeente.

Meer informatie over het financieren van je jumelage vind je in het onderdeel financiële steun, vooral over de subsidies van de Europese Unie.