Twinning.org
CCRE
header-image

Deset rad k úspěchu

Partnerská spolupráce měst není něco, s čím se dá improvizovat; je nutné ji pozorně připravit. Abychom vám pomohli se na vše připravit, je zde několik rad, díky nimž bude vaše spolupráce úspěšná:

1. rada: Najděte si správné partnery

Prvním krokem je zajisté nalezení dokonalého partnera! Každé partnerství je unikátní, nicméně ve většině případů by vám měl být váš twinningový partner v několika věcech podobný. Může jít o stejný počet obyvatel, zeměpisné umístění, hospodářské aktivity, historické vazby s jinými komunitami, hlavní sociální témata nebo témata týkající se životního prostředí… Měli byste se zástupci vašeho potenciálního partnerského města strávit nějaký čas, abyste se ujistili, že každý z vás stejně chápe a má k novému vztahu stejný přístup.

2. rada: Zapojte občany a celou obec

Partnerská spolupráce nemůže existovat bez aktivní účasti občanů. Volení zástupci a úředníci mohou být často hnací silou projektu, ale neměli by být jeho jedinými účastníky. Školy, sportovní kluby, volnočasové skupiny, organizace sdružující seniory a další svazy v obci by se měli partnerství účastnit. A zároveň by partnerská spolupráce měla být viditelná pro všechny občany, aby měli pocit, že jsou její součástí. Například je možné u vchodu do městského úřadu umístit značky nebo mohou vaše místní noviny a web podávat o partnerské spolupráci zprávy. Důležité je sdělit vliv a výhody partnerské spolupráce široké veřejnosti a zejména médiím tak, aby o ní vznikl správný obrázek.

3. rada: Zapojte evropskou dimenzi

V Evropské unii by měla dobrá partnerská vazba napomoci posílení aktivního evropského občanství tak, že vytvoří vztahy mezi občany, podpoří propagaci evropské jednoty a napomůže vytváření evropské identity. Tím, že lidem umožní zažít zkušenost každodenního života jiných, debatovat a diskutovat o důležitých každodenních tématech a objevovat nové kultury a jazyky partnerů, napomáhá partnerská spolupráce občanům pochopit, že jsou součástí jednoho hodnotového společenství.

4. rada: Definujte společné cíle

Co chceme od této partnerské spolupráce? Pokud chcete vytvořit partnerskou vazbu, měla by to být první otázka. Vy a váš partner byste měli společné definovat jasné cíle a typy aktivit, a tam, kde je to možné, si na počátku dohodnout datumy, na nichž lze založit hodnocení projektu. Pokud k tomu nedojde, může také díky nedorozumění nebo nepochopení partnerská spolupráce skončit neúspěchem. Čas od času je užitečné cíle a aktivity znovu přehodnotit, abyste se ujistili, že všichni jsou zavázáni stejným prioritám partnerské spolupráce.

5. rada: Vytvořte si podpůrnou strukturu

V průběhu času může energie ženoucí partnerskou spolupráci oslabit. Malý, nicméně aktivní tým v každém z partnerských měst může pomoci udržet spojení, rozvíjet partnerství pomocí nových projektů, hledat financování… Takovým „motorem“ partnerské spolupráce může být nějaký typ řídicího výboru partnerské spolupráce měst nebo asociace akreditovaná obcí, která pracuje ve spolupráci s městem a jeho dalšími asociacemi, stejně jako s partnerským městem.

6. rada: Pracujte se školami a mladými lidmi

Existuje mnoho způsobů, jak zapojit do partnerské spolupráce vaše školy. Výměnné pobyty žáků a studentů jsou často jedním z vyhledávaných aktivit partnerství a mohou pomoci stimulovat zájem o učení se jazyku partnerské země. Tyto akce mají tendenci zachytit velkou část občanů, protože už ze své povahy zahrnují i rodiče, učitele a zaměstnance škol, asociace studentů apod.

Další způsob je propojit partnerskou spolupráci a eTwinning, elearningový program Evropské unie, který podporuje spolupráci škol v Evropě pomocí internetu. Poskytuje podporu, nástroje a služby, aby bylo pro školy jednoduché vytvářet krátkodobá nebo dlouhodobá partnerství zaměřená na jakýkoli zájem.

7. rada: Zabývejte se hlavními tématy dne

Aktivity vytvořené pomocí vazeb partnerské spolupráce mohou občanům pomoci uvědomit si současná evropská témata – to se hlavně týká mladých lidí. Tato témata se mohou zabývat životním prostředím, budoucností Evropy, lidskými právy, mírem nebo sociálním začleňováním…nebo dokonce fotbalem či jinými sporty!

8. rada: Plánujte udržitelný vztah

Dobrá partnerská spolupráce musí být schopná ustát test časem a ne pouze odrážet současnou náladu městské rady. Aby rostly, potřebují silná přátelství a opravdové vazby solidarity mezi občany různých měst čas. Pouze za předpokladu, že přežijí roky, může jedno město spoléhat na druhé, pokud třeba dojde ke katastrofám.

9. rada: Dívejte se do budoucnosti a budujte základ nových výměn

Partnerská spolupráce může vytvořit ideální prostředí, v němž se dají vytvářet nové techniky spolupráce. Výměna zkušeností nebo společné zvažování specifických témat může pomoci najít řešení nebo přinést zlepšení.

10. rada: Vytvořte si rozpočet a starejte se o finance

V neposlední řadě dohlédněte na peníze! Jakékoli nadnárodní partnerství přepokládá, že bude něco stát, nezávisle na tom, jak pečlivě jsou partnerské akce plánovány a organizovány.

Je užitečné, pokud si obec může na partnerskou spolupráci vyčlenit roční rozpočet umožňující určitý pohyb, i kdyby se nejednalo o velkou sumu peněz. A místní asociace partnerské spolupráce jsou často velmi aktivní při fundraisingu v obci, což samo o sobě může přinést užitek místní komunitě.

Víc informací k tomu, jak financovat vaši partnerskou spolupráci, zejména co se týče financování z Evropské unie, můžete najít v sekci finanční podpora.