Twinning.org
CCRE
header-image

Десет стъпки към успеха

Побратимяването не е сфера, в която може да се импровизира. То трябва внимателно да се подготви. За да ви помогнем да отговорите всички изисквания ще ви предложим няколко полезни съвета за успешно побратимяване:

Стъпка 1: Да намериш подходящия партньор

Очевидно, намирането на идеалния партньор е първата стъпка. Всяко побратимяване е уникално, но в повечето случаи, верният партньор трябва да прилича на вас поне по няколко показателя. Това биха могли да бъдат население, географско положение, икономическа дейност, исторически връзки с други общности, основни обществени или природни характеристики... След избирането е добре да обсъдите с представителите на предложения ви за побратимяване град, дали имате еднакви разбирания и намерения за новосъздаващото се партньорство.

Стъпка 2: Ангажирайте гражданите и цялата общност

Не би могло да има успешно побратимяване без активно участие на гражданите. Изборните представители и общинските служители често са движещата сила зад проектите, но те не бива да са единствените участници в тях. Всички трябва да бъдат включени: училища, спортни клубове, клубове по интереси, пенсионерски организации и други местни общности. В същото време, побратимяването трябва да бъде видимо и всеки гражданин да се чувства съпричастен. Например, символите и знаците на побратимяване трябва да са разположени на входа на градската зала, а местният вестник или сайт да публикуват новини и актуална информация. Важно е да обсъждате влиянието и преимуществата на побратимяването с по-широка аудитория, в частност с медиите, за да създадете вярна представа за партньорството.

Стъпка 3: Включване на европейските измерения

В Европейската общност, доброто партньорство спомага за укрепване на гражданското общество чрез създаване на връзки между гражданите, способства за популяризирането на Европейския съюз и спомага за утвърждаването на европейската идентичност. Създаването на възможност за хората да съпреживеят ежедневието на другия, да дебатират и дискутират въпросите на деня и да открият нови култури и езици, позволява гражданите да изградят разбиране за принадлежност към общност с единна ценностна система.

Стъпка 4: Определяне на общи цели

Какво очакваме от това побратимяване? Това би трябвало да е първият въпрос при установяване на партньорство. Заедно с партньора трябва да определите ясни цели и видове дейности, а където е възможно и споразумение за графиците и началните периоди за оценяване и изпълнение на проектите. Ако това не се направи, партньорството може да пропадне поради неразбиране, недоразумения или погрешни очаквания. Добре е, от време на време да се преоценяват целите и действията, за да сте сигурни, че и двете страни са се посветили на едни и същи приоритети.

Стъпка 5: Създаване на помощна структура

Първоначалният ентусиазъм може да избледнее с времето. Малък, но активен екип от всеки от побратимените градове би способствал да се поддържат връзките, би развивал партньорството чрез нови проекти, би търсил финансиране ... Този "мотор" може да е под формата на управляващ комитет по партньорство или сдружение акредитирано от общината, което работи съвместно с града и останалите граждански сдружения, така както и с града партньор.

Стъпка 6: Работа с училищата и младите хора

Има много начини да привлечете училищата. Ученическият и студентски обмен са често едни от основните дейности на партньорството и помагат да се стимулира интереса към изучаване на езика на страната партньор. Тази дейност е насочена към включване по естествен начин на съществена част от населението, тъй като въвлича родители, учители, училищен персонал, младежки организации и други.

Друго средство е да се въведе използването на електронното побратимяване и електронните обучаващи програми на ЕС, които застъпват училищното сътрудничество в Европа - чрез Интернет. Това осигурява подкрепа, механизми и услуги за улесняване на училищата да формират краткосрочни и дългосрочни партньорства във всички обществени сфери.

Стъпка 7: Изведете на преден план актуалните въпроси на деня

Дейностите развивани чрез партньорството могат да запознават гражданите с актуалните европейски проблеми. Това е особено важно за младите хора. Тези проблеми могат да бъдат свързани с околната среда, бъдещето на Европа, човешките права, мира или социалното изключване ... или дори футбола и други спортове!

Стъпка 8: Планиране на устойчиви взаимоотношения

Доброто побратимяване трябва да може да устои на изпитанията на времето, а не просто да отразява преобладаващите временни нагласи на общинския съвет. За да израснат и се развият силни приятелства и истински връзки на солидарност между гражданите от различните градове е нужно време. Само с постоянство през годините, градовете могат да разчитат един на друг, например в случаи на сътресения.

Стъпка 9: Гледайте в бъдещето и създавайте основа за нови обмени

Партньорските връзки създават идеална среда, в която да се развиват нови съвместни техники. Обмяната на опит, заедно с взаимното разбиране по специфични въпроси, помагат за намиране на решения и водят до взаимно облагодетелстване.

Стъпка 10: Разработване на бюджет и съблюдаване на финансите

Последна, но не по важност е грижата за финансите. Всички транснационални взаимоотношения са обвързани с разходи, затова всички събития трябва да са добре планирани и организирани.

Добре е, местната власт да определи годишен бюджет, за да се поддържа дейността, дори и сумата да не е голяма. Обикновено, местните организационни комитети са много активни в кампаниите за набиране на средства, което само по себе си води до облагодетелстване на местната общност.

Повече информация за това как да финансирате своето побратимяване, може да намерите в раздела "Финансова помощ", особено свързани с финансиране от Европейския съюз.