Twinning.org
CCRE
header-image

Субсидия за срещи на граждани

Европейската комисия и Изпълнителната агенция са възприели опростена система за отпускане на безвъзмездна помощ за срещи на граждани от побратимените градове. Тази грантова схема предвижда възстановяване на организационните разходи на града-домакин (разходи за хотел, храна, местен транспорт, наем зали и т.н.) и пътните разходи на поканените делегати. Доколкото тази безвъзмездна помощ цели да съфинансира тези разходи (а не да ги покрие 100%). Те се изчисляват на основата на единни ставки и не са пряко свързани със специфични разходи.

Изчисляването на субсидията се прави, както следва:

  • Субсидия за организационни разходи се изчислява като се умножат броя на участниците от поканените общини, броя на дните на срещата и дневната ставка за страната, в която се провежда срещата. Дневните ставки за различните страни са приложени към апликационната форма.
  • Субсидията за пътните разноски се изчислява за всяка поканена делегация чрез умножаване на броя на участниците по пропътуваните километри (за едно отиване и връщане) и по определена сума от 0.025EUR/км/участник.

За по-подробна информация се консултирайте с ръководството на програмата.

Размерът на субсидията за всяко събитие не може да надхвърля определения в ръководството максимален размер (този размер се актуализира всяка година).