Twinning.org
CCRE
header-image

Schablonbelopp som bidrag till möten mellan medborgare

Men kommissionen och genomförandeorganet har kommit överens om ett enklare system för att lämna bidrag till möten mellan medborgare i vänorter. Dessa bidrag utgår med ett schablonbelopp som hjälp till att täcka värdstädernas organisatoriska kostnader (inkvartering, måltider, lokala transporter, sammanträdesrum, etc) och resekostnaderna för de inbjudna delegationerna. Dessa schablonbelopp är avsedda att till en del finansiera dessa kostnader (dvs inte täcka dem till 100%), men de är inte direkt kopplade till några specifika kostnader, så de behöver inte närmare redovisas eller styrkas.

Bidraget kommer att beräknas så här:

  • Bidraget för organisatoriska kostnader beräknas genom att multiplicera antalet deltagare från de inbjudna kommunerna med antalet dagar mötet varar och med ett belopp per dag för det land där mötet äger rum. Dagsbeloppen för olika länder finns bifogade till ansökningsblanketten.
  • Bidraget till resekostnader beräknas för varje inbjuden delegation genom att man multiplicerar antalet deltagare med hur många kilometer den tillryggalagda tur- och returresan är och med ett fast belopp per kilometer för varje deltagare.

Se programguiden för närmare detaljer.

Bidraget i form av schablonbelopp kan aldrig överstiga det angivna högsta bidragsbeloppet som nämns i programguiden (och som kan komma att ändras från år till år).