Twinning.org
CCRE
header-image

Przyrzeczenie bliźniacze

Podpisanie umowy partnerskiej, mimo iż nie pociąga za sobą skutków prawnych, bardzo ułatwia długoterminową współpracę. Jej forma nie jest często dokładnie sprecyzowana, co stwarza możliwość dostosowania jej do aktualnego rodzaju partnerstwa i oczekiwań miast (gmin).

Niezależnie od nazwy- przyrzeczenie bliźniacze, umowa o współpracy czy list intencyjny powinien zostać przedstawiony radzie miejskiej do zatwierdzenia. Oficjalne podpisanie umowy odbywa się zazwyczaj w miejscu publicznym z udziałem mieszkańców. Sygnatariusze zobowiązują się do wspólnych działań, ale ewentualne problemy z ich realizacją w przyszłości nie powodują żadnych reperkusji. Czasem zdarza się nawet anulowanie takiej umowy przez radę.

Poniżej zamieszczamy przykładowy tekst przyrzeczenia bliźniaczego, z powodzeniem wykorzystywany w wielu krajach:

My, ……………………………………… (nazwa) i ……………………………………… (nazwa),

Burmistrzowie ……………………………………… (kraj) i ………………………………… (kraj)

Demokratycznie wybrani przedstawiciele,
Przekonani, że jesteśmy wyrazicielami aspiracji i rzeczywistych potrzeb naszych społeczności, Świadomi faktu, że nasza cywilizacja zrodziła się w dawnych wspólnotach lokalnych, i że duch wolności znalazł swe odbicie w niezależności wywalczonej przez nie, i później, w samorządach lokalnych,
Uważając, że dzieło historii powinno być kontynuowane w szerszych ramach, ale że nasz świat będzie światem prawdziwie ludzkich wartości jedynie wówczas, gdy obywatele będą żyć swobodnie w wolnych miastach i gminach,
Przekonani o konieczności respektowania zasady subsydiarności,
Zapewniając o naszym poszanowaniu dla praw człowieka, które są nienaruszalne i niezbywalne, Dostrzegając, że wzrastająca wzajemna zależność różnych społeczności wymusza międzynarodowy, globalny porządek, podstawę pokoju,
Przekonani, że więzy łączące miasta na naszym kontynencie stanowią podstawowy element w rozwoju obywatelstwa europejskiego i promują ludzki wymiar Europy.

SKŁADAMY W DNIU DZISIEJSZYM UROCZYSTE PRZYRZECZENIE, ŻE

Zgodnie z kontaktami nawiązanymi przez nasze dwa kraje,
Będziemy:
Utrzymywać stałe więzi między naszymi miastami (gminami), promować dialog, wymianę doświadczeń i działania przyczyniające się do polepszania jakości życia, wynikające z naszych uprawnień,
Wspierać kontakty między naszymi obywatelami w celu propagowania poprzez większe wzajemne zrozumienie i efektywną współpracę, prawdziwego ducha europejskiego braterstwa,
Akceptować różnice między nami, w atmosferze zaufania i duchu solidarności,
Gwarantować wszystkim ludziom możliwość uczestnictwa w wymianach między naszymi miastami (gminami) bez żadnych form dyskryminacji, Promować poprzez naszą współpracę uniwersalne wartości takie jak wolność, demokracja, równość i przestrzeganie prawa,
Połączyć ze wszech miar nasze wysiłki w celu zapewnienia sukcesu naszemu podstawowemu przedsięwzięciu mającemu na względzie pokój, postęp i pomyślność, jakim jest osiągnięcie

JEDNOŚCI EUROPEJSKIEJ.

Miejsce ……………………… Data …………………………