Twinning.org
CCRE
header-image

Договор за побратимяване

Въпреки че не е правен акт, подписването на формален “договор или споразумение за побратимяване” служи за създаването на дългосрочни взаимоотношения на доверие. Формата и съдържанието му не са строго определени и могат да бъдат променяни в зависимост от спецификата на партньорството, което се създава и според намеренията и желанията на подписващите го страни.

Независимо от това как ще бъде наречен този документ (договор за побратимяване, харта, споразумение за сътрудничество или за партньорство), той трябва да бъде внесен и одобрен от Общинския съвет. След това той може да бъде формално подписан пред гражданите на специална церемония. Подписващите страни поемат съвместни ангажименти, но те нямат юридическа стойност и не водят до правни последствия, дори при възникването на определени проблеми в бъдеще. Нещо повече - въпреки че това се случва рядко, местната власт може да прекрати този договор във всеки момент, след решение на Общинския съвет за прекратяването му.

Предлагаме ви примерен договор за побратимяване, който е използван при много от побратимяванията в различни страни.

Ние, ……………………………………… (име) и …………………………………....…… (име),
Кметове на ………………………(община).....…….....(държава) и на ……………………(община)....…………… (държава).

Свободно избрани представители от нашите съграждани,
Сигурни, че действаме от името на искрените желания и реалните нужди на нашите граждани,
Със съзнанието, че нашите цивилизации и народи произхождат от нашите антични свободни общини и че духът на свободата е заложен още в тях, а по-късно и в местното самоуправление, което те създават.,
Отчитайки, че историята трябва да продължи по света, но в свят, който ще бъде истински хуманен, само ако мъжете и жените живеят свободно в свободни градове,
Убедени в нуждата от спазване на принципа на субсидиарност,
Подвърждавайки, като основна наша ценност спазването на човешките права, които ние определяме като ненарушими и неотменими,
Приемайки, че нарастващата взаимозависимост между различните национални общества изисква международен, глобален демократичен ред, основа за реален мир,
Убедени, че връзките, които свързват градовете на нашия континент представляват основен елемент от пътя за създаване на европейско гражданство и по този начин за представяне на човешкото лице на Европа.

СКЛЮЧВАМЕ НА ТОЗИ ДЕН, ОФИЦИАЛЕН ДОГОВОР

на базата на взаимоотношенията, създадени между нашите две държави:
За да поддържаме постоянни връзки между ръководствата на нашите общини с цел създаване на диалог между нас, обмяна на опит и за прилагане на общи действия, които ще доведат до съвместно подобряване на всички области, които са в нашите компетенции.
За да насърчаваме и подкрепяме обмена между нашите съграждани с цел осигуряване, чрез съвместно разбирателство и ефективно сътрудничество, на истинския дух на Европейското братство. За да работим съгласно правилата на гостоприемството, с необходимото уважение към нашите различия и в дух на солидарност
За да гарантираме за всички хора - възможност за участие в размяната между нашите две общини, без дискриминация под каквато и да било форма.
За да представяме чрез нашите връзки на обмяна и сътрудничество, универсалните ценности на свободата, демокрацията, равнопоставеността и върховенство на закона,
Ще фокусираме своите усилия, като използваме всички средства, с които разполагаме, за да подкрепяме успеха на това основно за свободата, прогреса и просперитета, начинание, каквото е

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Място ……………………… Дата…………………………