Twinning.org
CCRE
header-image

Европейският съюз

Европейският съюз (ЕС) осъзнава, че побратимяването има важен смисъл при подпомагане на гражданите на Европа да разберат неговите цели, да развият по-силно усещане за европейска идентичност и по-този начин идеята на Съюза да стане по-близка до гражданите.

През 1989 г., по инициатива на Европейския парламент (ЕП), за първи път беше представена Европейската програма за Побратимяване (ЕПП), а последващите програми за побратимяване осигуриха допълнителен финансов ресурс.

За периода 2007 – 2013 г. тази подкрепа бе осигурена чрез програмата “Европа за гражданите”, която цели да поддържа широка гама от дейности и организации с насоченост към “активно европейско гражданство”. Сред мерките, включени в програмата в бюджетен аспект, побратимяването е основна дейност, която бе финансирана с 11 - 14 милиона евро на година.

Европейската Комисия (ЕК), която ръководи програмата организира консултантски срещи с побратимителната мрежа на СЕОР, за да обсъди как върви процеса на побратимяването и да получи обратна връзка, както и предложения за бъдеща работа.

Ръководството за ползване на програмата и сайтът на Комисията осигуряват пълната специфична информация как да се получи финансова подкрепа. Програмата е отворена за всички 27 държави членки на ЕС, а при определени условия и за членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (вкл. Исландия и Норвегия), както и за страните-кандидатстващи за членство в ЕС и страните от Западните Балкани.

За ефективна и полезна ориентация в практическото прилагане на програмата, напр. избор на подходящо предложение, грантови схеми и т. н. е създадена Изпълнителна Агенция (ИА), на чийто сайт е поместено подменю с "Най-често задавани въпроси" (FAQ) и техните отговори.

Всяка година ЕК връчва награда "Златна звезда" на най-успешните побратимявания и други транснационални граждански инициативи.