Twinning.org
CCRE
header-image

Tulevik

Euroopas on ligikaudu 17 000 sõprussuhteid edendavat partnerlust, see aga tähendab, et sõpruskoostöösse kaasatud omavalitsusi on tublisti rohkem (paljudel on rohkem kui üks sõprusomavalitsus, seega on täpset koguarvu raske välja arvutada).

Kuigi tänapäeval käib aina enam eurooplasi välismaal puhkamas ja tööreisidel ning hoolimata sellest, et vaatame satelliittelevisiooni ning suhtleme interneti teel, on omavalitsuste sõprussidemed jäänud eurooplaste jaoks parimaks näost-näkku suhtlemise viisiks, mis annab võimaluse jagada teavet ja vahetada mõtteid nii igapäevaelu puudutavates küsimustes kui erinevate probleemide osas, mis ulatuvad haridusest sotsiaalse kaasatuse, kultuuri või ettevõtluseni.

Partnerite sõpruskoostöö võib viia väga konkreetsete projektideni niisugustes valdkondades nagu veemajandus, majanduslik areng või sotsiaalteenuste täiustamine. Samuti on suurenenud sõpruskoostöö skeemide arv, kuhu on kaasatud mitu partnerit, igaüks Euroopa erinevast riigist. Sel ning muulgi moel saavad Euroopas loodavad partnerlused aidata kodanikel ning omavalitsustel vahetada oskusteavet ja kogemusi.

Kaasajal aitavad sõprussuhted kujundada Euroopa ühisidentiteeti – seda, mida ei ole kunagi võimalik ülaltpoolt peale sundida. Veelgi enam, inimeste kogunemine selleks, et sõbralikult raskete probleemide üle arutleda ning lahendusteid pakkuda, väljendab ka seda, mida tähendab olla aktiivne kodanik Euroopas.

Sõpruskoostöö teenib ka talle algselt seatud eesmärki, milleks oli rahu ning rahvaste ja kogukondadevahelise mõistmise tugevdamine. Kagu-Euroopa riikide (Balkanimaad) jaoks on sõpruskoostöö oluliseks kanaliks, mille kaudu taastada riigipiire ületavalt inimestevaheline suhtlemine pärast 1990ndail aastail piirkonda laastanud sõjalisi konflikte, samuti selleks, et vahetada oskusteavet ja kogemusi nimetatud piirkonna riikide ülesehitamisel ja arendamisel.

Tänapäeva globaliseerumise tingimustes, millega kaasnevad nii uued väljakutsed kui võimalused, kasvab sõpruskoostöö roll inimeste ja kogukondade ühteliitmisel üha avarduvas maailmas. Euroopa Liidul on olulised naabrid nii lõunas kui idas, sh Ukraina, Venemaa, Türgi, kuid ka teised Vahemeremaad ja Lähis-Ida riigid.

Sõpruskoostöö aitab tõhustada Euroopa rahvaste ning riikide dialoogi ja üksteisemõistmist. Tähtsusetu pole ka see, et sõpruskoostöö võib olla suurepäraseks vahendiks, mis aitab toetada rahvusvahelisel tasandil tehtavaid jõupingutusi ning saavutada aastatuhande arengueesmärgid.