Twinning.org
CCRE
header-image

Pašvaldību sadraudzības zvērests

Lai gan tas nav juridiski saistoši, formāla pašvaldību sadraudzības „zvēresta” vai vienošanās parakstīšana veicina uzticamu ilgtermiņa pašvaldību partnerības izveidošanos. Tā forma un saturs nav noteikts un var tikt grozīts atkarībā no konkrēta pašvaldību sadraudzības gadījuma saskaņā ar abu sadarbības pašvaldību vēlmēm.

Vai tas būtu pašvaldību sadraudzības zvērests, sadraudzības harta vai konvencija, sadarbības vai draudzības līgums, tas jāiesniedz pašvaldības domei izskatīšanai un ratifikācijai. Tālāk sadraudzības līgumu jāparaksta formālā publiskā sanāksmē, un to pasludina par spēkā esošu sanāksmes dalībnieku klātbūtnē. Pašvaldības, kuras paraksta zvērestu, kopīgi uzņemas pienākumus, taču tām nav juridisku saistību, nepastāv juridiski līdzekļi pat gadījumā, ja nākotnē rodas kādas problēmas. Pie tam, lai gan tas notiek reti, pašvaldība var jebkurā brīdī pārtraukt sadarbību, domes sanāksmē anulējot sadraudzības ratifikāciju.

Šis ir pašvaldību sadraudzības zvēresta paraugs, kurš bieži tiek lietots daudzās valstīs:

Mēs, ……………………………………… (vārds, uzvārds) un …………………………………....…… (vārds, uzvārds),

(pašvaldības) ……………………………………… un (pašvaldības) ………………………………… priekšsēdētāji/-as

Brīvās vēlēšanās ievēlēti līdzpilsoņu pārstāvji,

Pārliecināti, ka mēs rīkojamies saskaņā ar patiesām iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām, Apzinoties, ka mūsu civilizācija un tautu izcelšanās ir mūsu senajās brīvajās vietējās pašvaldībās, ka brīvības gars tika pirmoreiz ierakstīts to izcīnītajā brīvībā un vēlāk to izveidotajās vietējās pašvaldībās,

Ņemot vērā, ka vēsturei jāturpinās plašākā pasaulē, taču šī pasaule būs patiesi cilvēciska tik tādā gadījumā, ja vīrieši un sievietes savās pašvaldībās dzīvos brīvi,

Pārliecināti par nepieciešamību respektēt subsidiaritātes principu,

Apstiprinot cilvēktiesību respektēšanas vērtību, kuras mēs uzskatām par neaizskaramām un neatņemamām,

Atzīstot, ka dažādu valstu iedzīvotāju pieaugoša savstarpēja saistība rada nepieciešamību pēc starptautiskas, globālas demokrātiskas kārtības, patiesa miera nodibināšanas,

Pārliecināti, ka saites, kas vieno mūsu kontinenta pašvaldības, veido pamatu, lai veicinātu Eiropas pilsonību un tādējādi sekmētu cilvēkiem tuvu Eiropu

ŠODIEN SVINĪGI ZVĒRAM

Saskaņā ar attiecībām, kas izveidotas starp mūsu divām valstīm,

Saglabāt pastāvīgas saites starp mūsu pašvaldību domēm, lai veicinātu mūsu dialogu, dalītos pieredzē un īstenotu visas kopīgās aktivitātes, kuras varētu veicināt uzlabošanos visās abu pašvaldību kompetenču jomās,

Veicināt un atbalstīt mūsu līdzpilsoņu pieredzes apmaiņu, lai ar lielākas savstarpējas sapratnes un efektīvas sadarbības palīdzību iedzīvinātu Eiropas tautu brālības garu mūsu kopīgajā ceļā,

Rīkoties saskaņā ar viesmīlības principiem uzticības un solidaritātes gaisotnē, cienot mūsu dažādību,

Garantēt visiem cilvēkiem iespēju piedalīties pieredzes apmaiņā starp mūsu divām pašvaldībām, nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju,

Ar pieredzes apmaiņu un sadarbību veicināt vispārējas brīvības, demokrātijas, vienlīdzības un tiesiskuma vērtības,

Koncentrēt mūsu spēkus, izmantojot visus līdzekļus, kuri ir mūsu rīcībā, lai veicinātu mieru, progresu un labklājību, kas ir:

EIROPAS VIENOTĪBA.

Vieta ………………………. Datums …………………………