Twinning.org
CCRE
header-image

Sõprusomavalitsuste vanne

Kuigi vanne ei ole juriidiliselt siduv, aitab sõprusomavalitsuste ametliku ”vande” või koostööleppe allkirjastamine kaasa pikaaegsete ja usalduslike suhete loomisele. Vande vorm ja sisu ei ole rangelt fikseeritud ning seda võib loodava partnerlussuhte konkreetsest iseloomust või partneromavalitsuste soovist lähtudes muuta.

Kuidas seda ka ei nimetataks, kas sõprusomavalitsuste vandeks, hartaks või lepinguks või koostöö või sõpruskoostöö kokkuleppeks, tuleb see esitada linna või omavalitsusüksuse volikogule partneromavalitsusega sõlmitava leppe ratifitseerimise läbiarutamiseks. Seejärel kirjutatakse sõpruskoostööd puudutavale vandele ametlikult avalikul kokkusaamisel alla ning see kuulutatakse valjuhäälselt kohalviibijate juuresolekul välja. Vande allkirjastanud omavalitsused kohustuvad koos sõprussidemeid arendama, kuid võetud kohustus ei ole juriidiliselt siduv ning sellel puuduvad õiguslikud sanktsioonid, kui tulevikus peaks probleeme tekkima.

Altpoolt leiate sõprusomavalitsuste vande teksti, mida paljudes riikides laialdaselt kasutatakse:

Sõprusomavalitsuste vanne

Meie, ................................ (nimi) ja
........................................... (nimi)
................................... (riigi nimetus) ja ........................... (riigi nimetus) linnapead/omavalitsusüksuse juhid (vallavanemad eesti kontekstis)

vabadel valimistel valitud kaaskodanike esindajad,
olles kindlad, et me tegutseme elanike tõeliste huvide ja tegelike vajaduste nimel,
olles teadlikud, et meie tsivilisatsioonid ja rahvad pärinevad vanadest vabadest kogukondadest, et vabaduse vaim sai esmakordselt pühitsetud nende poolt kättevõidetud vabaduse kontekstis ning hiljem nende poolt asutatud kohalikes omavalitsustes,
arvestades, et ajalugu jätkub laiemas maailma kontekstis, kuid et see maailm omab tõeliselt inimlikku sisu ainult määral, mil mehed ja naised saavad elada vabalt vabades linnades/omavalitsustes,
olles veendunud lähimuse põhimõtte austamise vajaduses,
kinnitades meile omaseid väärtusi, mis põhinevad meie poolt puutumatuiks ning võõrandumatuiks peetavate inimõiguste austamisel,
tunnistades, et erinevate ühiskondade üha kasvav vastastikune sõltuvus tingib rahvusvahelise ja globaalse demokraatliku korra kui tõelise rahu alustoe vajaduse;
olles veendunud, et meie kontinendi omavalitsusi ühendavad sidemed on Euroopa kondakondsust kujundava arengutee põhisosaks, mille läbi aidatakse kaasa inimlikele väärtustele ülesehitatud Euroopa kujunemisele;

TÕOTAME TÄNASEL PÄEVAL PÜHALIKULT

meie kahe riigi vahel sõlmitud kokkuleppeid järgides

hoida ja edendada meie valla-/linnavalitsuste püsisidemeid, et edendada omavahelist dialoogi, vahetada kogemusi ning viia ellu kõiki ühistegevusi, mis toetavad meie mõlemi arengut kõikides meie pädevusse jäävates valdkondades,

aidata kaasa ja pakkuda tuge meie omavalitsustes elavate inimeste vastastikustele külaskäikudele, et tagada suurema üksteisemõistmise ja tõhusa koostöö kaudu Euroopa vendluse tõeline sisu ja vaim, et saaksime jagada oma nüüdseks ühesuguseks kujunenud saatust,
järgida külalislahkuse reegleid ja austada meie erinevusi, tehes seda usalduse ja solidaarsuse vaimus,
kindlustada kõikidele inimestele võimalus osaleda kahe kogukonna vahetusprogrammides, tehes seda ilma igasuguse diskrimineerimiseta,
edendada vahetusprogrammide ja koostöö kaudu vabaduse, demokraatia, võrdsuse ja õigusriigi põhimõtete üldlevinud väärtusi,
suunata meie käsutuses olevaid kõiki vahendeid kasutades jõupingutused sellele, et toetada meie rahu, progressi ja õitsengut toetavat üritust, milleks on

EUROOPA ÜHTSUS

Koht .......................... Kuupäev ................................