Twinning.org
CCRE
header-image

Vänortseden

Även om den inte är juridiskt bindande så underlättar undertecknandet av en formell ”ed” eller avtal om vänortssamarbete upprättandet av en långsiktig och förtroendefull relation. Dess form och innehåll är inte bestämt och kan anpassas beroende på den aktuella vänortsrelationen och hur parterna vill att den utformas.

Oavsett om det kallas vänortsed, stadgar eller avtal om vänortssamarbete eller avtal om samarbete eller vänskap så ska den läggas fram för kommunstyrelsen för en diskussion om ratificering av vänortssamarbete med den andra kommunen. Vänortseden undertecknas sedan vid ett formellt möte som är öppet för allmänheten och läses vanligtvis upp för de närvarande. De undertecknande städerna gör ett gemensamt åtagande men det innebär ingen juridisk skyldighet och det finns inga rättsmedel att tillgå även om det skulle dyka upp problem i framtiden. Dessutom kan en kommun när som helst avsluta samarbetet efter överläggningar i kommunstyrelsen om att annullera ratificeringen av vänortssamarbetet, men det är ovanligt.

Här följer en mall för vänortsed som använts mycket i många länder:

Vi, ……………………………………… (namn) och …………………………………....…… (namn),

Borgmästare i ……………………………………… (land) och i ………………………………… (land)

Fritt valda representanter för våra landsmän,

Förvissade om att vi agerar å våra befolkningars vägnar och representerar deras uppriktiga önskemål och faktiska behov,

Medvetna om att vår civilisation och våra folk funnit sina rötter i våra urgamla fria lokalsamhällen, att frihetskänslan först tog sitt uttryck i den frihet de vann, och senare, i det lokala självstyre de hade möjlighet att etablera,

Med beaktande av att historien ska fortsätta i en större värld, men att den världen bara kommer att vara sant mänsklig i den mån fria män och kvinnor lever i fria städer, Övertygade om vikten av att respektera subsidiaritetsprincipen,

Bekräftar värdet av att respektera mänskliga rättigheter, vilka vi betraktar som okränkbara och oförytterliga,

Erkänner att det växande ömsesidiga beroendet mellan olika nationalstater kräver en internationell, global demokratisk ordning, som är grundvalen för verklig fred

Övertygade om att banden mellan städerna på vår kontinent utgör en grundläggande förutsättning på vägen mot att utveckla ett europeiskt medborgarskap och därmed främja ett Europa med mänskliga dimensioner

AVLÄGGER IDAG EN HÖGTIDLIG ED

Enligt de band som knutits mellan våra två länder,

Att upprätthålla permanenta förbindelser mellan våra kommunstyrelser för att främja vår dialog, att utbyta erfarenheter och att genomföra alla gemensamma aktiviteter som kan gynna ömsesidig utveckling inom alla områden som faller inom vår behörighet,

Att uppmuntra och stödja utbyte mellan våra landsmän i syfte att genom större ömsesidig förståelse och effektivt samarbete säkerställa en sann anda av europeiskt broderskap för det som nu är vår gemensamma framtid,

Att agera gästfritt, med respekt för våra olikheter, i en atmosfär präglad av tillit och i solidarisk anda,

Att garantera alla människor möjlighet att delta i utbytena mellan våra två samhällen utan särbehandling av något slag,

Att genom våra utbyten och vårt samarbete främja de universella värdena: frihet, demokrati, jämlikhet och lag och ordning,

Fokusera våra ansträngningar med alla till buds stående medel för att stödja detta angelägna åtagande för fred, framsteg och välstånd:

EUROPEISK ENIGHET.

Ort ………………………. Datum …………………………