Twinning.org
CCRE
header-image

Бројки по држава

Советот за Европски општини и региони бара да се следат бројките од збратимувањето вклучувајќи ги европските градови и локалните власти. Постојат над 40.000 вброени збратимувања, пресметувајќи ги бројките за секоја држава. Како и да е, како што за секој линк има најмалку еден партнер во друга држава, вкупниот број од збратимувачки линкови е пресметан на околу 20. 000.

Ние вметнавме и Европска карта покажувајќи ја дистрибуцијата на збратимувањето низ државите, како и табела покажувајќи колку збратимувања постојат меѓу секоја вброена земја., кликнете тука. Ве молиме забележете дека отсуства информација за мал број држави.