Twinning.org
CCRE
header-image

Квалитет и приоритети

Европската комисија добива многу апликации со барање за финансиска подршка, додека буџетот е лимитиран: заради оваа причина апликациите не само што треба да ги почитуваат правилата и условите, треба да бидат и со многу добар квалитет. Особено треба да појасни како тоа придонесува за да ја доближи Европа до граѓаните (и обратно) и треба да се совпадне со проблемите кои што се на агендата на ЕУ. Европската програма ги поставува нејзините долгорочни приоритети (видете го програмскиот водич), но има и годишни приоритети кои се започнати во програмскиот водич што редовно се ажурира.

Ако ви требаат повеќе информации или објаснувања може да контактирате со контакт службеникот за збратимување од соодветната СЕОП национална асоцијација во вашата земја.