Twinning.org
CCRE
header-image

Lühiülevaade

”Sõprusomavalitsuste koostöö kujutab endast kahe omavalitsuse kokkusaamisi, et ühistegevuse kaudu ning Euroopa mõõdet integreerides leida lahendusi probleemidele ning tihendada omavahelisi sõprussidemeid”.

Selliselt määratles omavalitsuste sõprussidemeid palju aastaid tagasi Jean Bareth, Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) üks asutajaist pärast II maailmasõda. Niisuguse sõnastusega näitas ta ära omavalitsuste sõprussuhete põhiväärtused, milleks olid Euroopa rahvaste sõprus, koostöö ning üksteisemõistmine. (Tänasel päeval tuleb ühe punkti osas teha täpsustus – kohaliku tasandi sõpruskoostöös võib osaleda rohkem kui kaks partnerit).

Kohalike omavalitsuste sõprussidemed peegeldavad Euroopa ühtust ning rohujuuretasandil põhinevat identiteeti. Tegemist on Euroopa koostöö ehk kõige ilmekamalt avalduva vormiga, kus tuhanded linnad ja külad kuulutavad oma piiridel uhkusega, milliste sõprusomavalitsustega nad koostööd teevad.

Omavalitsuste sõprussuhted on hästi paindlik koostegutsemise vorm. Sõpruskoostööd võivad teha väikesed külad, linnad, maakonnad, suurlinnad ... Koostööd võidakse teha väga erinevate küsimuste raames ning sellesse võivad olla kaasatud kahe või enama sõprusomavalitsuse väga erinevate organisatsioonide ja gruppide esindajad.

Efektiivsed partnerlussuhted võivad kohalikele elanikele ja omavalitsustele mitmeti kasu tuua.

Liites inimesi Euroopa erinevatest osadest, on võimalik ühiselt arutleda probleemide üle, vahetada informatsiooni ning näha asju erinevate nurkade alt kõikide probleemide osas, kus meil on ühised huvid ning mille pärast me ühiselt südant valutame.

Sõpruskoostöö annab noortele võimaluse luua sidemed teiste riikide noortega ning kasvatada enesekindlust. See võimaldab kõigil paremini mõista, mida Euroopa endast kujutab ja milline on tema roll tänapäeva maailmas – ning kuhu me edasi liigume.

Sõprusomavalitsuste koostööst leiab hulgaliselt heade tavade näiteid erinevate küsimustega tegelemisel, olgu selleks kunst ja kultuur, noored, kodanikuaktiivsus, säästev areng, avalikud teenused, kohaliku majanduse arendamine, sotsiaalne kaasatus, solidaarsus ...

Tegemist on pikaajaliste kohustuste võtmisega partnerite poolt, mitte lühiajalise projektipõhise partnerlussuhtega. Sõpruskoostöö peaks olema suuteline üle elama poliitiliste liidrite vahetused ning ühe partneri lühiajalised raskused, üksteist tuleks kriitilistel hetkedel toetada, nt suuremate üleujutuste korral ... Kuna kohustused on võetud pikaks ajaks, siis on äärmiselt oluline koostööskeemide regulaarne läbivaatamine tagamaks, et nad vastaksid muutunud nõudmistele ning et neis oleks jätkuvalt värskust ja dünaamikat.

Et sõpruskoostöö saaks edukas olla, on samavõrd oluline ka see, et mõlemad osapooled – nii omavalitsus kui kohalikud elanikud - suhtuksid asjasse täie tõsidusega. Lühidalt: ilma kodanike aktiivse osaluseta ei saa olla hästitoimivat sõpruskoostööd! Mõlema osapoole kaasatuse nõue dikteerib sageli vajaduse moodustada sõpruskoostöö küsimustega tegelev komisjon, kuhu kuuluvad nii ametnikud kui kohalikud elanikud.